Adatkezelési Tájékoztató

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a www.szakmvadasz.hu   (a továbbiakban: Honlap vagy Társaság vagy Adatkezelő) honlap látogatóit, a honlapra felhasználóként belépő személyeket (a továbbiakban: Érintett) és a honlap által kínált szolgáltatások igénybe vevőit és tájékoztassa a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. A Honlap számára kiemelt cél, egyben elkötelezettség az Érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme.

A www.szakmvadasz.hu  oldal működésének célja a Honlapon regisztrált különféle iparágakban tevékenykedő szakemberek által nyújtott szolgáltatások eljuttatása az oldal látogatói részére.

 

 1. Az adatkezelésünk jogi háttere

 

Az adatkezelés hátterét az alábbi jogszabályokkal összhangban végezzük:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.);
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.)

 

 1. Társaságunk az alábbi alapelvek betartása mellett végzi a személyes adatok kezelését:

 

 1. Az érintett személyes adatainak kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül
 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé;
 1. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelni az adatkezelés céljának. A személyes adatok felvétele, tárolása és további kezelése tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 2. A személyes adatok gyűjtése csak egyértelműen meghatározott célból történhet. Csak olyan személyes adat gyűjthető, ami az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, feltétlenül szükséges. Más, az Adatkezelők által nem összeegyeztethető célból ezen személyes adatok nem kezelhetők.
 3. A személyes adatok csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig megfelelő biztonsággal kezelhetők oly módon, hogy jogosulatlan személy ne férhessen hozzájuk.
 4. Az adatkezelés során biztosítani kell a személyes adatok pontosságát, teljességét és naprakészégét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen beazonosítani.

 

 

 1. Társaságunk, mint Adatkezelő adatai:

Global- Pointer Kft.

Székhelye: 1192 Budapest, Corvin krt. 34

Cégjegyzék száma:01-09-953870

Adószám: 23119240-2-43

E-mail: globalpointerkft@gmail.com

Telefon: +36 70 250 450

 

 

 1. Adatkezelésünk célja, jogalapja, ideje

Az alábbiakban táblázatosan összefoglaljuk mely adatokat milyen célból, milyen jogalapon mennyi ideig kezeli Társaságunk.

Érintettek körei: Szolgáltató

Adatkezelés célja:

Szolgáltatás hirdetése: az oldal látogatói és a Felhasználók részére a szolgáltatás bemutatása, ajánlása, tájékoztatása a nyújtott szolgáltatás részleteiről.

 Számlakibocsátás: a Honlap felületén a Szolgáltató megjelenése, a szolgáltatás reklámozása, előfizetés esetén lehetséges. Ezen adatok megadása a szolgálatás nyújtásával kapcsolatos adminisztrációs és nyilvántartási kötelezettség ellátásához szükséges. A díjfizetés számla kibocsátást tesz lehetővé Társaság részéről Szolgáltató felé.

Kapcsolattartás: Szolgáltatóval való kapcsolattartás a konfliktusmentes együttműködés érdekében.

Adatkezelés jogalapja:

Számlakibocsátás esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogi kötelezettség.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön önkéntes kifejezett hozzájárulása

Hozzájárulása hiányában a honlap szolgáltatása nem vehető igénybe.

Bármikor tiltakozhat ezen adatkezelés ellen. Tekintettel arra, hogy az adatait azért bocsátotta a Társaság rendelkezésére, hogy mint Szolgáltató és mint Felhasználó kapcsolatot kössön, adatai törlését bármikor kérheti, az adatkezelés arányban áll az Ön személyes adatainak védelmével, az Ön jogait nem csorbítja.

Hozzájárulás megadásának formája:

A honlapon lévő check boksz bejelölésével

Kezelt személyes adatok köre:

Vezetéknév

Keresztnév

Email

Telefonszám

Cím

Profilkép

Adatkezelés időtartama:

Érintett kérésére bármikor töröljük regisztrációját

A regisztrációhoz kapcsolatos adatok kezelésének időtartama az Előfizetés időtartamáig, vagy az előfizetés lejártát követően 3-6-9 hónapig.

Számlázással kapcsolatos adatok kezelésének időtartama 8 év.

Érintettek körei: Felhasználó

Adatkezelés célja:

Regisztráció: (normál regisztráció, regisztráció Facebook fiókkal, regisztráció Google fiókkal) felhasználó azonosítása, több Felhasználótól való megkülönböztetése, jogosultságok azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás, visszaélések elkerülése.

Hírlevél: közvetlen megkeresés módszerével direkt marketing tartalmú levelek küldése Felhasználó részére (a feliratkozás opcionális).

Szolgáltató értékelése: más Felhasználó hiteles tájékoztatása Szolgáltatóról vagy más Szolgáltatóról. A Felhasználó az igénybe vett Szolgáltatóról értékelést adhat. (az értékelés opcionális)

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön önkéntes kifejezett hozzájárulása

Hozzájárulása hiányában a honlap szolgáltatása nem vehető igénybe.

Bármikor tiltakozhat ezen adatkezelés ellen. Tekintettel arra, hogy az adatait azért bocsátotta a Társaság rendelkezésére, hogy mint Szolgáltató és mint Felhasználó kapcsolatot kössön, adatai törlését bármikor kérheti, az adatkezelés arányban áll az Ön személyes adatainak védelmével, az Ön jogait nem csorbítja.

Hozzájárulás megadásának formája:

A honlapon lévő check boksz bejelölésével

Kezelt személyes adatok köre:

Vezetéknév

Keresztnév

Email

Profilkép

Adatkezelés időtartama:

Érintett kérésére bármikor töröljük regisztrációját.

A regisztráció törlésével azonnali.

 1. Kik ismerhetik meg a személyes adatait?

 

Ajánlatkérés esetén a honlapon regisztrált és előfizetéssel rendelkező Szolgáltató célzottan megkapja a Felhasználó mail címét, telefonszámát Felhasználó nevét kapcsolatfelvétel céljából (lásd adatkezelés céljai táblázat).

A honlapon chat szolgáltatás működik, amit regisztrált Felhasználó és Szolgáltató, mit Felek használhatnak, célja az egymás közötti kapcsolattartás. A Felek egymás között a honlapra rögzített Profil képet és Felhasználónevet ismerhetik meg.  A chaten folytatott kommunikációs tartalmat, Társaságunk ………. ig őriz meg.

A Chatben továbbadott bármilyen információ vagy személyes adatok továbbítása Felek között, nem Társaságunk felelőssége, kérjük ezen információk megadása előtt mérlegeljen mit oszt meg magáról.

 

Az adatok tárolását és egyéb IT szolgáltatásokat további Adatfeldolgozó végzi. Az adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek végrehajtása során a jogszabályok és Társaságunk utasításai szerint járnak el. Az általunk igénybe vett adatfeldolgozók és azok feladatai:

Adatfeldolgozó

Kormos Milán EV  3600 Ózd, Nemzetőr u 2.  66783651-1-25

Tevékenység

szerverüzemeltetést és tárhelyszolgálatást

 1. Hogyan tároljuk az adatait?
 • Társaságunk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus eszközöket úgy választja meg, és üzemeltetni, hogy a kezelt adat:
  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  • változatlansága igazolható (adatintegritás)
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 • Társaságunk az adatok tárolását az informatikai eszközein ______________________ szerverközpontjaiban elhelyezett szervereken végzi.
 1. Cookie-k használata a weboldalon

Adatkezelő felhívja valamennyi, a www.szakmavadasz.hu weboldalt használó érintett figyelmét arra, hogy a weboldal használata során – korlátozott körben – rögzítésre kerülnek ún. felhasználási adatok. Ezen felhasználási adatok rögzítések kizárólag azt a célt szolgálja, hogy az Adatkezelő az Adatkezelő az érintettek által a honlapon folytatott tevékenységekről, megtekintett tartalmakról statisztikai kimutatásokat készítsen, a weboldalt a felhasználói élmény javítása érdekében fejleszteni tudja. Adatkezelő kifejezetten tájékoztatja az érintetteket, hogy a felhasználási adatok nem alkalmasak az érintettek azonosítására, azok semmilyen esetben sem kapcsolhatók össze az Adatkezelő rendszereiben tárolt és kezelt más személyes adatokkal.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Adatkezelő a www.szakmavadasz.hu weboldalon a Google, Inc. (“Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics szintén használ “sütiket” (“cookies”), melyeket a látogató számítógépén helyez el, és amelyek célja, hogy segítsék a weboldal használatának elemzését. A “süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó alábbi információkat: a látogató internet-szolgáltatójának megnevezése, a látogató IP címe, szoftverböngésző verziószáma, operációs rendszer típusa, a holnapon meglátogatott oldalak, weboldal eléréséhez használt keresőszavak, a weboldal, ahonnan a látogató az Adatkezelő honlapját elérte. Az adatokat a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja.

A Google ezeket az információkat a weboldal látogató által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem kapcsolja össze a látogató IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.

A látogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával megtilthatja a “sütik” használatát, azonban előfordulhat, hogy ebben az esetben nem fogja tudni használni a weboldal összes funkcióját. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A honlap használatával a felhasználó hozzájárul adatainak feldolgozásához a fent meghatározott módon és célokra. A Google által alkalmazott sütikről további tájékoztatás érhető el a www.google.com/analytics/ és a https://support.google.com/analytics/ answer/6004245 oldalakon.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Firefox

Google Chrome

Internet Explorer 11

Internet Explorer 10

Internet Explorer 9

Internet Explorer 8

Safari

 

 1. További tájékoztatások

 

 • A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel.
 • Társaságunk részére küldött elektronikus üzeneteket 2 évig megőrizzük
 • Társaságunk az adattörlési vagy módosítási igényekre 15 napon belül a megkeresés módjával azonos formában válaszol.

 

 

 1. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogok

 

 • Tájékoztatáshoz való jog

Valamennyi érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatosan. Az érintett erre irányuló kérelme esetén, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően, soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást Társaságunk.

 

 • Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, adatkezelés céljához, jogalapjához, időtartamához, kik és milyen célból kapják, illetve kapták meg adatait.

 

 • Helyesbítéshez való jog

Önnek joga és szerződéses kötelezettsége az esetlegesen hibásan bejegyzett adatok, vagy megváltozott adatok helyesbítését kérni, amely személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és személyének beazonosítását követően, a kérelmében foglaltak hitelt érdemlő alátámasztása esetén a helyesbítést haladéktalanul végrehajtjuk, és erről Önt tájékoztatjuk.

 

 • Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

A szolgáltatás igénybevétele alatt, mivel az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, a Felhasználó nem kérheti adatai törlését.

 • Az adatok korlátozásához való jog

Az adatok korlátozásának kérésére a következő esetekben kerülhet sor:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

 

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Kérésének, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és személyének beazonosítását követően, 30 napon belül eleget tesz Adatkezelő. Egy naptári éven belüli ismételt, vagy visszaélésszerű joggyakorlásnak minősülő kérelmek teljesítését azonban kénytelen megtagadni Adatkezelő, vagy kérelmének indokoltsága esetén az adminisztratív költségek megtérítését feltételül szabni annak teljesítéséhez.

 

 • Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

 

A tiltakozás jogszerűségét Adatkezelő megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozott, a kezelt személyes adatok zárolása mellett az adatkezelés megszüntetésre kerül, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről Adatkezelő értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

 • Eljárási szabályok

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

 

 1. Jogorvoslat, panasz

 

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén kérjük, elsőként velünk lépjen kapcsolatba az globalpointerkft@gmail.com  email címen. Panaszát legkésőbb 1 hónapon belül kivizsgáljuk. Lehetősége van az illetékes (Fővárosi Törvényszékhez vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes) törvényszékhez is keresetet benyújtani vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).